×

Anunț cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de psiholog în cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Buiucani

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea componentei psihologice a sistemului de protecţie a drepturilor copilului din  cadrul DPDC de sector;

 

Sarcinile de bază:

 1. Evaluarea psihologică primară a copiilor/adolescenţilor aflaţi în situație de risc;
 2. Consilierea copiilor/adolescenţilor aflaţi în situație de risc şi a părinţilor acestora;
 3. Evaluarea psihologică a cuplurilor/ persoanelor adoptatoare şi consilierea lor pe parcursul instruirii, încredinţării copilului în familie în perioada pre şi postadopţie.
 4. Medierea litigiilor între părinţi, părinţi-copii din familiile în dificultate;
 5. Colaborarea cu reprezentanţii colectivelor didactice întru soluţionarea problemelor copiilor aflați în situație de risc;
 6. Contribuirea la ridicarea culturii psihologice a angajaţilor direcţiei de sector şi instituţiilor din subordine.

 

concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

Studii – superioare, psihologie

Experenţă profesională– preferabil 2 ani

Cunoştinţe:

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

– cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică a copiilor

Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

 

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– CV în format Europass;

– Copia buletinului de identitate;

– Cazier juridic;

 – Copia carnetului de muncă;

 – Certificat medical;

 – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de formare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau pe adresa de email: dgpdc@cmc.md.

DISTRIBUIE