×

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager în cadrul Centrului de plasament pentru copii

Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de manager în cadrul Centrului de plasament pentru copii

 

1.Scopul general al funcţiei:

Managerul Centrului de plasament pentru copii asigură coordonarea activității Centrului nominalizat.

2.Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea realizării legislaţiei privind protecţia copilului şi protecţia socială;
 2. Promovarea unui sistem coerent de programe, măsuri, activităţi, servicii profesionalizate, prevenire şi protejare a copiilor şi familiilor aflate temporar în dificultate;
 3. Identificarea problemelor sociale şi a cauzelor principale care creează individului situaţia de risc, ţinând cont de legislaţia în vigoare;
 4. Identificarea categoriilor de beneficiari în situaţie de risc, estimarea gravităţii situaţiei lor.
 5. Elaborează planul strategic al serviciilor sociale prestate în cadrul centrului. Stabileşte în comun cu membrii echipei scopul general al activităţii centrului, stabileşte obiectivele de lungă durată şi cele imediate.
 6. Organizează activitatea Centrului prin întocmirea planului de activitate şi deleghează responsabilităţilor pentru realizarea scopului şi obiectivelor Centrului.
 7. Evaluează şi monitorizează activitatea echipei Centrului. Efectuează supervizarea personalului cu o anumită regularitate în scopul analizării situaţiei, planificării curente, consultării şi susţinerii personalului. Rezultatele monitorizării le documentează.
 8. Poartă responsabilitate faţă de beneficiarii centrului. Asigură securitatea vieţii şi sănătăţii beneficiarilor şi angajaţilor. Determină criteriile de selecţie a beneficiarilor în comun cu membrii echipei. Asigură calitatea serviciilor sociale prestate. Organizează şi participă la şedinţele de evaluare şi monitorizare a cazurilor. Asistă la audierea legală a beneficiarilor în caz de necesitate. Urmăreşte  documentarea activităţilor. Planifică şi urmăreşte realizarea activităţilor cu părinţii beneficiarilor Centru şi comunitatea. Este responsabil de soluţionarea litigiilor.
 9. Stabileşte şi consolidează relaţiile de colaborare cu organele de resort, care pot fi implicare pentru soluţionare cazurilor.
 10. Formulează şi propune strategii de dezvoltare şi îmbunătăţire a servicilor prestate de Centru, prin înaintarea propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional cu implementare ulterioră.
 11. Stabileşte şi dezvoltă relaţii de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional cu structurile statale, societatea civilă, agenţii economici, lideri comunitari, donatori, fundaţii ş.a.
 12. Managerul poartă responsabilitate pentru menţinerea în stare bună a edificiului Centrului: organizează reparaţii curente şi capitale, supraveghează funcţionarea sistemelor de încălzire, canalizare, electricitate, supraveghează salubrizarea şi amenajarea teritoriului adiacent.
 13. Este responsabil pentru proprietate imobiliară şi bunurile Centrului.
 14. Asigură funcţionarea Centrului de Plasament, conform standardelor minime de calitate;
 15. Stabileşte principalele cerinţe privind soluţionarea problemelor psiho-sociale ale beneficiarilor şi ale familiilor aflate în dificultate, din Centru de Plasament.
 16. Participă, cu drept de vot, la activitatea diverselor comisii chemate să decidă soarta copiilor.
 17. Convoacă şi participă la toate şedinţele de soluţionarea a cazurilor beneficiarilor;
 18. Participă la formularea şi înaintarea de propuneri de dezvoltare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor prestate, prin înaintarea şi implementarea  propunerilor de proiect la nivel local, naţional şi internaţional.
 19. Respectă normele etice profesionale şi legislaţia privind protecţia socială;
 20. Îndeplineşte cu operativitate şi profesionalism atribuţiile funcţionale;
 21. Dă dovadă de onestitate în executarea atribuţiilor profesionale;

Abilităţi:

1.Folosirea la maxim a calităţilor umane şi cunoştinţele profesionale pentru a ajuta beneficiarii în dezvoltarea lor;

2.Perfecţionarea  continuă a  cunoştinţelor în domeniu;

3.Colaborarea  în activitatea cu grupul de specialişti – responsabili pentru soluţionarea problemelor sociale a beneficiarilor.

4.Se stabilesc contacte de cooperare cu instituţiile de învăţământ, unde sânt şcolarizaţi propriii beneficiari;

Drepturi

1.Înaintează propuneri privind îmbunătăţirea serviciului prestat;

2.Beneficiază de instruire continuă, după necesitate, pentru a-şi asigura dezvoltarea profesională la un nivel suficient pentru realizarea atribuţiilor funcţionale;

3.Beneficiază de concediu, concediu de boală, de odihnă conform legislaţiei în vigoare.

4.Beneficiază de condiţii decente de muncă.

Atribuţiile de serviciu:

1.Planifică, organizează şi stabileşte priorităţile de protecţie/asistenţă în scopul de  asigura realizarea sarcinilor la timp;

2.Alege soluţia adecvată de protecţie pentru depăşirea situaţiilor de risc împreună cu beneficiarul, monitorizează permanent evoluarea situaţiei;

3.Prestează servicii sociale şi contribuie la ridicarea bunăstării sociale a beneficiarilor prin stabilirea parteneriatelor eficiente la nivel local;

4.Verifică şi asigură evidenţa beneficiarilor pe categorii, în limita atribuţiilor funcţionale;

5.Perfectează actele şi completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ţinând cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului;

8.Reprezintă interesele Direcţiei pentru protecţia drepturilor copilului în organele procuraturi, poliţiei şi alte organe de resort şi în instanţele de judecată întru apărarea drepturilor şi intereselor legale ale minorilor.

9.Întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarului în conformitate cu cerinţele stabilite şi le pune la dispoziţia beneficiarilor înaintea şedinţelor de evaluare a cazului;

10.Contribuie la examinarea şi soluţionarea propunerilor, cererilor, petiţiilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;

11.Colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cât şi organizaţiile neguvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;

12.Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, la necesitate;

13.Contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare;

14.Supervizează lucrul studenţilor, în perioada desfăşurării practicii;

15.Identifică alternative de organizare instituţională a activităţiilor de asistenţă socială pentru identificarea surselor de finanţare a programelor de sprijin specializate;

16.Aplică strategii, metode şi tehnici de influenţare activă a politicilor sociale de sprijin al copiilor aflați în situație de risc.

Responsabilităţile:

1.Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi Regulamentul de activitate al DMPDC;

2.Răspunde de calitatea materialelor perfectate şi prezentarea lor în termenele stabilite;

3.Răspunde de depistarea la timp a lacunelor existente în propria sa activitate;

4.Răspunde de calitatea şi veridicitatea informaţiilor în baza cărora se adoptă hotărâri, decizii în domeniul său de competenţă;

5.Răspunde de examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de domeniul de activitate;

6.Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale.

Împuternicirile:

1.Adresează demersuri, adresări în vederea obţinerii informaţiilor necesare pentru realizarea funcţiilor de serviciu;

2.Înaintează propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Direcţiei, serviciului pe care-l reprezintă;

3.Participă la activităţile de instruire (şedinţe, mese rotunde, seminare) pe tematici ce ţin de domeniul de activitate;

concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 5. este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

   Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

3.Studii – superioare, asistență socială, psihopedagogie, pedagogie, psihologie;

4.Experenţă profesională-3 ani

5.Cunoştinţe:

– cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu protecţiei drepturilor copilului;

– cunoştinţe de operare la calculator;

6.Abilităţi- planificare, organizare, coordonare, instruire, control, comunicare eficientă, negociere, lucrul în echipă, computer;

7.Atitudini/comportamente- responsabilitate, respect, receptivitate, obiectivitate, colegialitate, loialitate, tendinţă către dezvoltare profesională;

 

  Documente ce urmează a fi prezentate:

– CV în format Europass;
Copia buletinului de identitate;

  – Cazier juridic;

  – Copia carnetului de muncă;

  – Certificat medical;

  – Alte documente necesare:  Copiile diplomelor de studii şi alte certificate de absolvire a cursurilor de formare profesională şi/sau de specializare.

  Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă sau personal.

Notă:

– Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

– Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere, în acest caz, persoana are obligaţia să completeze dosarul personal de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Depunerea actelor de participare la concurs va avea loc la Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Serviciul resurse umane, situat pe adresa mun. Chişinău, str. A. Vlăhuţă 3, bir. 14, telefon de contact 022 22 60 98, sau pe adresa de email: resurse.umane.dmpdc@mail.ru

 

DISTRIBUIE