×

„CONSOLIDAREA FAMILIEI – PREMISĂ FUNDAMENTALĂ ÎN PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI”, Ediția a I-a

PRIMĂRIA mun.CHIȘINĂU

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului organizează

Conferința științifico-practică cu participare internațională, online,

dedicată Zilei Internaționale a Familiei

 

Demersul științifico-practic al lucrărilor Conferinței se axează pe analiza dimensiunii consolidării familiei, având ca finalitate asigurarea protecției drepturilor copilului prin prisma  standardelor internaționale în domeniul protecției familiei și copilului.

Provocările şi schimbările în lumea contemporană solicită competențe de un nivel înalt şi o personalitate ușor adaptabilă la orice mediu, capabilă să promoveze inovația și ineditul în domeniul comunitar, psiho-social și educațional.

 

Obiectivele Conferinței:

 • mobilizarea comunității pentru dezvoltarea unor relații de familie sănătoase și armonioase, pentru susținerea familiilor vulnerabile, precum și schimbarea comportamentului în spiritul valorilor supreme pe care se bazează familia: egalitatea, dragostea, respectul reciproc, împărțirea echitabilă a responsabilităților între toți membrii familiei, prevenirea și combaterea violenței în familie şi asigurarea egalității de gen;
 • stabilirea intervențiilor necesare de revizuire a cadrului normativ și de politici în domeniul protecției drepturilor copilului, asigurarea accesului universal la servicii sociale de calitate, la educație, sigure și accesibile pentru toți, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități; asigurarea condițiilor pentru protecția, creșterea și educația copiilor în mediul familial;
 • sensibilizarea societății și autorităților cu privire la problemele cu care se confruntă familia și identificarea soluțiilor practice pentru depășirea lor.

 

Evenimentul este destinat:

 • cadrelor științifice, științifico-didactice
 • asistenților sociali, psihologilor, psihopedagogilor, pedagogilor
 • managerilor Serviciilor sociale, centrelor de zi și plasament
 • reprezentanților ONG-urilor din domeniul protecției drepturilor copilului
 • studenților, masteranzilor și doctoranzilor
 • copiilor, părinților și reprezentanților legali
 • tuturor celor interesați de tematică

Conferința științifico-practică este consacrată problemelor actuale, realizărilor și perspectivelor de dezvoltare în domeniul protecției sociale a familiei și copilului, partajării noilor tehnologii și diseminării bunelor practice.

Cei cointerasați să participe la eveniment rugăm să se înregistreze cu denumirea articolului, prin intermediul formularului de mai jos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm_xbLBNny1PvFQtlQ55-TN6CgX0C3LEqTgJTdLFjFNbrj6Q/viewform?usp=sf_link pînă la 01.05.2021.

 

ATELIERE DE DISCUȚII:

Atelier I:

Familia – generator al valorilor morale

Moderator: Olga ZAHARIA, șef interimar al Direcției îngrijire alternativă și adopție

 Implementarea strategiilor naționale/ municipale privind protecția copilului

 • Adopția – model pozitiv de creare a unei familii fericite
 • Familia în evantaiul schimbărilor: provocări și soluții

 

Atelier II:

 Profesionalizarea specialiștilor în domeniul protecției familiei și copilului

Moderator: Diana LVOVSCHI, șef Serviciu asistența socială comunitară

 • Scoala online – provocări și perspective pentru familie, prioritate națională în contextul situației de criză, cauzată de pandemia COVID-19
 • Resursele psihologice în activitatea profesională a specialiștilor DGPDC
 • Mecanismul de supervizare în asistența socială comunitară

 

Atelier III: 

Prevenirea separării copiilor de părinți și asigurarea

drepturilor acestora

 Moderator: Anna BEZOBRAZOVA, șef interimar al Secției prevenirea separării de familie

 Abordarea familiei în spiritul legii

 • Asistența acordată copiilor și familiilor
 • Diminuarea dependenței familiilor de ajutor social/asistență socială

 

Atelier IV: 

Învățarea permanentă: dimensiune de profesionalizare a cadrelor didactice, asistenților sociali și specialiștilor din subordinea DGPDC

 Moderator: Vera PȘENEAC, șef Secție monitorizare, evaluare, planificare strategică și

managementul calității  

 Dezvoltarea managementului resurselor umane prin asigurarea procesului de instruire profesională a managerilor și specialiștilor din domeniul protecției sociale

 • Metode și tehnici eficiente de formare profesională continuă
 • Experiențe relevante în domeniul protecției drepturilor copilului.

 

Atelier V: 

Rolul parteneriatului intersectorial în dezvoltarea și implementarea politicilor de protecție socială a familiei și copilului

 Moderator: Valentina CANARIOV, metodist, Secția monitorizare,  evaluare, planificare

                    strategică și managementul calității  

 Parteneriatul intersectorial axat pe asigurarea bunăstării familiei și copilului

 • Implicarea tuturor actorilor (ATL și ONG) în promovarea integrității familiei
 • Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor de colaborare în domeniul protecției sociale

 

NORME DE TEHNOREDACTARE:

 • Înregistrarea participanților în programul Conferinței se va efectua prin completarea formularului de înregistrare
 • Textul va ocupa până la trei pagini format A4 complet dactilografiat, corp de litere 12 pt, spațiere – 1,5, cu alineatul de 1,0 cm, font Times New Roman, cu diacritice, atent corectate. Se păstrează câmp a câte 2 cm.
 • A se indica: titlul lucrării (cu majuscule, bold, centrat), prenumele și numele autorului.
 • Lista bibliografică, anexată în ordine alfabetică la sfârșitul lucrării.
 • Participantul va indica Atelierul la care va participa și tematica articolului, prin intermediul formularului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm_xbLBNny1PvFQtlQ55-TN6CgX0C3LEqTgJTdLFjFNbrj6Q/viewform?usp=sf_link pînă la 01.05.2021.
 • Articolele pentru publicare vor fi prezentate în format electronic la adresa: chisinau.dgpdc@gmail.com   până la 10 mai 2021.

 

Întreaga responsabilitate pentru acuratețea suportului empiric, analizelor şi interpretărilor științifice, precum şi pentru corectitudine revin autorilor.

Avem certitudinea unei participări cât mai eficiente şi utile, a unor comunicări rodnice, fiecare în parte contribuind la dezvoltarea și promovarea unui sistem participativ în protecția drepturilor copilului și familiei.

 

VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ LA CONFERINȚĂ!

Date de contact:

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului, str. Alexandru Vlahuță, 3

Adresa e-mail: chisinau.dgpdc@gmail.com

Telefon de contact: (022)  226100, 229449

DISTRIBUIE