×

Structura

Conducerea

 • Asigură respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia copilului, protecţia socială a familiei şi copilului;
 • Conduce şi organizează activitatea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi subdiviziunilor acesteia;
 • Reprezintă Direcţia – autoritatea tutelară teritorială în raport cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi juridice, la nivel naţional şi internaţional;
 • Colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cât şi cu organizaţiile non-guvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 • Monitorizează activitatea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în care sunt plasaţi copii rămaşi fără ocrotire părintească;
 • Elaborează proiecte, strategii anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de protecţie a copilului în mun. Chişinău.

Direcția îngrijire alternativă și adopție

 • Ţine evidenţa la nivel municipal a familiilor social vulnerabile cu copii şi asigură accesul acestora la serviciile sociale de calitate;
 • Contribuie la asigurarea dreptului primordial al copilului de a creşte şi a se educa în mediul familial;
 • Întreprinde măsuri în vederea prevenirii instituţionalizării copiilor, realizează dezinstituţionalizarea şi (re)integrarea copiilor separaţi de părinţi în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Evaluează şi monitorizează activitatea subdiviziunilor din subordine privind evidenţa şi protecţia copiilor în situaţie de risc şi copiilor separaţi de părinţi;
 • Asigură respectarea legislaţiei privind protecţia copilului prin diferite forme de protecţie: tutelă/curatelă, adopţie, plasament în serviciu de tip familial şi rezidenţial;
 • Organizează şedinţele de instruire a solicitanţilor la adopţie, realizează procesul de potrivire şi de încredinţare a copiilor cu statut adoptabil cu potenţialii adoptatori.

Secția prevenirea separării de familie


Serviciul juridic

 • Înaintare acţiuni în instanţele de judecată în interesul copilului rămas fără ocrotire părintească;
 • Acordă consultaţie juridică persoanelor care au la întreţinere copii minori;
 • Înaintează propuneri în vederea modificării legislaţiei în domeniul protecţiilor drepturilor copilului;
 • Asigură componenta psihologică a sistemului de protecţie a drepturilor copilului din municipiu, realizează evaluarea psihologică şi consilierea copiilor/adolescenţilor aflaţi în dificultate şi a părinţilor /reprezentanţilor legali ai acestora;
 • Realizează medierea litigiilor între părinţi-copii din familiile aflate în dificultate.

Serviciul monitorizare, evaluare, planificare strategică și managementul calității

 • Elaborează strategii în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
 • Perfectează planuri şi rapoarte de activitate ale Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
 • Organizează, coordonează şi monitorizează activitatea instructiv-metodică în Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţiile din sectoare;
 • Coordonează şi monitorizează activitatea centrelor comunitare pentru copii şi tineri din municipiul Chişinău;
 • Colaborează cu organizaţiile statale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea implementării programelor şi proiectelor în interesul superior al copiilor din municipiul Chişinău;
 • Asigură relaţia Direcţiei Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu instituţiile mass-media, informează şi sensibilizează opinia publică cu privire la problemele copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
 • Promovează imaginea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului.

Serviciul comunicare și relații cu publicul


Direcția resurse umane

 • Elaborează acte interne privind planificarea resurselor umane, recrutarea şi selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea, remunerarea, dezvoltarea profesională, avansarea în grad de calificare, promovarea în funcţie, sancţionarea, motivarea şi eliberarea personalului;
 • Elaborează proiecte de ordine şi perfectează documentele necesare cu privire la angajare, evaluare, dezvoltare profesională, remunerare, conferire a gradelor de calificare, promovare în funcţie, sancţionare, motivare şi stimulare a personalului, transfer şi eliberare, acordare a concediilor, deplasări de serviciu, întocmirea statelor de personal.

Serviciul audit intern


Secţia evidenţă contabilă 

 • Organizează activitatea financiar-contabilă în conformitate cu actele legislative / normative în vigoare;
 • Elaborează proiectul bugetului anual al Direcţiei, monitorizează realizarea planului economico-financiar privind folosirea eficientă a resurselor financiare;
 • Realizează procurarea mărfurilor şi serviciilor pentru Direcţia generală pentru protecţia drepturilor copilului şi subdiviziunile acesteia;
 • Asigură întocmirea bilanţului contabil, ţinerea şi completarea registrelor de specialitate, prezentarea dărilor de seamă instituţiilor competente, etc.

Serviciul planificare și executare a bugetului